kurzy(Nahraďte celou tuto závorku zavináčem)anglictinarehor.cz

Obchodní podmínky

Angličtina Řehoř s.r.o., IČ 28286481, Agentura Řehoř s.r.o., IČ 05892473 a Mgr. Jaromír Řehoř, IČ 66574021, působící pod společným názvem Angličtina Řehoř, (dále jen Angličtina Řehoř) POSKYTUJE SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ. TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY UPRAVUJÍ SMLUVNÍ VZTAH MEZI ANGLIČTINOU ŘEHOŘ A KLIENTEM VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (PŘÍPADNĚ JEHO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM) A JSOU PRO ZÚČASTNĚNÉ STRANY ZÁVAZNÉ.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
• Obecné podmínky účasti ve vzdělávacích kurzech tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi klientem a Angličtinou Řehoř.
2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
• Účastníky občanskoprávního vztahu jsou Angličtina Řehoř a klient vzdělávacího kurzu.
• Klientem se rozumí fyzická osoba, která se zúčastní vzdělávacího kurzu či jiné akce vzdělávacího charakteru.
3. PŘEDMĚT SLUŽEB
• Předmětem služeb je zajištění vzdělávacích služeb formou kurzu s maximálním počtem účastníků 10 osob.
• Pokud není v  u jednotlivých kurzů na internetových stránkách Angličtiny Řehoř (www.anglictinarehor.cz) a též na tištěných nabídkách poskytovaných studentům v kanceláři Angličtiny Řehoř uvedeno jinak, předmětem služeb není obstarání učebních pomůcek (knih, vzdělávacích podkladů).
• Délka vyučování je udávána ve vyučovacích hodinách. Délka jedné vyučovací hodiny je 45 minut.
• Podmínkou zařazení klienta do vzdělávacího kurzu je uhrazení celkové ceny kurzu (dále jen kurzovného) před jeho začátkem.
4. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ
• Klient odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v písemné či elektronické přihlášce. Za nezletilé účastníky podepisuje přihlášku a dále jedná jejich zákonný zástupce.
• Smluvní vztah mezi Angličtinou Řehoř a klientem vzniká při závazném přihlášení k účasti na jazykovém kurzu či jiné akci vzdělávacího charakteru, a to elektronickým odesláním nebo předáním klientem řádně vyplněné přihlášky a uhrazením kurzovného. Písemnou přihlášku je možno podat osobně v kanceláři Angličtiny Řehoř nebo elektronicky. Převzetím této přihlášky a úhrady se Angličtina Řehoř zavazuje zajistit klientovi služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
• Kurzy mají daný pevný celkový počet vyučovacích hodin. Kurzovné se nesnižuje z důvodu absence klienta na výuce.
5. CENA OBSTARÁVANÝCH SLUŽEB
• Kurzovné a hodinový rozsah kurzu jsou uvedené v ceníku a u jednotlivých kurzů na internetových stránkách Angličtiny Řehoř (www.anglictinarehor.cz) a též na tištěných nabídkách poskytovaných studentům v kanceláři Angličtiny Řehoř.
• Po zaplacení kurzovného má klient závazně rezervováno místo v kurzu. V opačném případě je klient veden pouze jako zájemce.
• Kurzovné musí být vždy uhrazeno před samotným zahájením kurzu v plné výši, rozložené platby nejsou možné. Úhradu je možno provést v hotovosti nebo platební kartou v kanceláři Angličtiny Řehoř, nebo bankovním převodem na bankovní účet Angličtiny Řehoř. Bezhotovostní platbu lze provést na základě údajů poskytnutých Angličtinou Řehoř po předání nebo odeslání přihlášky (číslo účtu, variabilní symbol). Dnem úhrady se rozumí datum připsání kurzovného na účet Angličtiny Řehoř.
• Klient má nárok na účast v kurzu až po uhrazení celkové výše kurzovného.
6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
• Angličtina Řehoř nezodpovídá za škodu, ztrátu či zranění, jež klient utrpí v jejích prostorách.
• Angličtina Řehoř nenese finanční ani jinou spoluodpovědnost za výsledek závěrečných zkoušek jakéhokoli druhu, cena těchto zkoušek není zahrnuta v ceně kurzovného.
7. ZMĚNY V ROZSAHU SLUŽEB, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY
• Angličtina Řehoř je oprávněna zrušit kurz před jeho zahájením z důvodu nízkého počtu přihlášených osob. Klienti obdrží zpět zaplacené kurzovné nejpozději do 14 dnů od ohlášení zrušení kurzu.
• Nečerpá-li klient, ať už z části nebo plně, objednané a zaplacené služby, z důvodu nesouvisejícího s činností Angličtiny Řehoř, nevzniká klientovi nárok na náhradu ceny dotčených služeb ani na slevu z kurzovného. Klient má právo převést čerpání služeb na druhou osobu (náhradníka) a v případě, že se tak stane, vyvstává povinnost písemně informovat Angličtinu Řehoř ještě před tím, než náhradník začne kurz navštěvovat.
• Angličtina Řehoř si vyhrazuje právo na výměnu lektora a na změnu místa konání kurzu.
• Stornovací poplatky účtuje Angličtina Řehoř klientům na základě osobního nebo písemného oznámení při každém stornu účasti za každou přihlášenou osobu ve výši:
◦ 500,- Kč při jakémkoliv stornu již objednaného a uhrazeného kurzu před jeho zahájením,
◦ při stornu již zahájeného nebo probíhajícího kurzu se kurzovné nevrací.
• Stornovací poplatek se neúčtuje, pokud převede klient práva a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu s  Angličtinou Řehoř na jinou osobu (náhradníka) nebo pokud se účast stornuje z důvodu závažného dlouhodobého onemocnění či úrazu vyžadujících hospitalizaci či dlouhodobé upoutání na lůžko nebo v případě smrti, a tato informace je Angličtině Řehoř oznámena v nejkratší možné lhůtě. Nesplní-li účastník tuto svou povinnost, účtují se storno poplatky v plné výši.
• V případě reklamace musí být tato klientem doručena v písemné formě do 5 dnů od zjištění neshody na adresu Mgr. Jaromír Řehoř, Vídeňská 546/55, 63900 Brno. Tato reklamace bude projednána a posouzena a po přezkoumání skutečného stavu vyhodnocena jako reklamace oprávněná či neoprávněná. O každé takové reklamaci bude vyhotoven reklamační protokol, ve kterém se specifikuje: reklamující osoba, reklamovaný produkt či služba, zjištěná závada, návrh řešení a přezkoumání zodpovědným vedoucím pobočky. Oprávněná reklamace bude v součinnosti s reklamujícím vyřízena do 30 dnů od doručení písemné stížnosti.
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
• Angličtina Řehoř prohlašuje, že s osobními údaji poskytnutými klientem bude nakládat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.
• Klient podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely Angličtiny Řehoř.
9. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
• Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. ledna 2020, a téhož dne nabývají právní účinnosti a ruší všechny předchozí „Obchodní podmínky“.
• Klienti stvrzují svým podpisem přihlášce nebo odesláním elektronické přihlášky, že jsou jim „Obchodní podmínky“ známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají.